Kot smo že poročali, sta KIS in DOPPS konec julija na Planinskem polju s krtačnim strojem požela semenske mešanice za potrebe obnove travnikov. Dobro posušen material smo 10. oktobra ročno posejali na 2 ha recipientskih travnikov na Trznah v osrednjem delu Planinskega polja. To je polovica predvidenih površin; material za drugo polovico pa bomo poželi poleti 2024. Lastnica vseh recipientskih površin je Občina Postojna. Naš cilj je vzpostavitev mokrotnih travnikov z modro stožko, ki so nekdaj na Planinskem polju pokrivali precej večje površine.