Naslov projekta

Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ

Akronim

LIFE FOR SEEDS

Številka projekta

LIFE20 NAT/SI/000253

Trajanje projekta

01/09/2021–31/12/2026

Skupni proračun projekta

5.351.723 EUR

Finančni prispevek
EU

4.013.790 EUR (75 %)

Finančni prispevek Sigrid Rausing Trust

100.000 EUR

Finančni prispevek Ministrstva za javno upravo

100.000 EUR

Finančni prispevek Ministrstva za naravne vire in prostor

1.070.344,60 EUR

Povzetek

Površina vrstno bogatih, naravovarstveno pomembnih travišč na območjih Natura 2000 v Sloveniji se zmanjšuje. Glavna dejavnika ogrožanja sta intenzifikacija kmetijstva (premena v njive, gnojenje, zgodnja prva košnja, večkratne košnje letno, intenzivna paša, dosejevanje, apnenje) ter njegovo opuščanje, ki vodi v zaraščanje z grmovjem in gozdom. Naš projekt se osredotoča na vzpostavitev semenske banke 300 značilnih vrst treh prednostnih habitatnih tipov na nivoju EU: suhih travnikov z orhidejami, volkovij ter presihajočih jezer, ki jih poleg vodnih habitatov gradijo tudi številni tipi mokrotnih travnikov. Stanje vseh treh habitatnih tipov je v Sloveniji v zadnjem poročilu po Habitatni direktivi za obdobje 2013-2018 ocenjeno kot nezadostno ali slabo. V projektu bomo z uporabo zelenega mulča in semenskih mešanic obnovili 74,1 ha travnikov na sedmih območjih Natura 2000 (Notranjski trikotnik, Goričko, Julijske Alpe, Drava, Krimsko hribovje – Menišija, Ljubljansko barje, Škocjanski zatok). Zasnovali bomo tri varstvene ukrepe za pridelavo avtohtonega semenskega materiala in obnovo travišč, ki bodo vključeni v nacionalno kmetijsko politiko po letu 2027.