Naslov projekta

Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ

Akronim

LIFE FOR SEEDS

Številka projekta

LIFE20 NAT/SI/000253

Trajanje projekta

01/09/2021–31/12/2026

Skupni proračun projekta

5.351.723 EUR

Finančni prispevek EU

4.013.790 EUR (75 %)

Finančni prispevek Sigrid Rausing Trust

100.000 EUR

Finančni prispevek Ministrstva za javno upravo

100.000 EUR

Povzetek

Površina vrstno bogatih, naravovarstveno pomembnih travišč na območjih Natura 2000 v Sloveniji se zmanjšuje. Glavna dejavnika ogrožanja sta intenzifikacija kmetijstva (premena v njive, gnojenje, zgodnja prva košnja, večkratne košnje letno, intenzivna paša, dosejevanje, apnenje) ter njegovo opuščanje, ki vodi v zaraščanje z grmovjem in gozdom. Naš projekt se osredotoča na vzpostavitev semenske banke 300 značilnih vrst treh prednostnih habitatnih tipov na nivoju EU: suhih travnikov z orhidejami, volkovij ter presihajočih jezer, ki jih poleg vodnih habitatov gradijo tudi številni tipi mokrotnih travnikov. Stanje vseh treh habitatnih tipov je v Sloveniji v zadnjem poročilu po Habitatni direktivi za obdobje 2013-2018 ocenjeno kot nezadostno ali slabo. V projektu bomo z uporabo zelenega mulča in semenskih mešanic obnovili 74,1 ha travnikov na sedmih območjih Natura 2000 (Notranjski trikotnik, Goričko, Julijske Alpe, Drava, Krimsko hribovje – Menišija, Ljubljansko barje, Škocjanski zatok). Zasnovali bomo tri varstvene ukrepe za pridelavo avtohtonega semenskega materiala in obnovo travišč, ki bodo vključeni v nacionalno kmetijsko politiko po letu 2027.