Vzpostavitev semenske banke

Vzpostavili bomo semensko banko za značilne vrste treh na nivoju EU prioritetnih habitatnih tipov:

  • Presihajoča jezera (3180*),
  • Polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk) (6210(*)) in
  • Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope) (6230*).

Semenska banka bo vsebovala 12.000 vzorcev semen (akcesij) vsaj 300 vrst rastlin z omenjenih treh habitatnih tipov. Semena bomo nabirali na 21 območjih Natura 2000, ki so bila izbrana tako, da pokrivajo celotno Slovenijo, kar bo zagotovilo veliko genetsko pestrost.

Vse akcesije, nabrane v projektu, bodo shranjene v dveh semenskih bankah: ena bo v Infrastrukturnem centru Jablje na Kmetijskem inštitutu Slovenije, njen duplikat pa v NR Ormoške lagune.

Za potrebe vodenja evidenc v obeh vzpostavljenih semenskih bankah bo izdelana napredna podatkovna baza, dostopna tudi prek spletne aplikacije za pametne telefone.

Obnova 74,1 ha naravovarstveno pomembnih travišč na območjih Natura 2000

Z uporabo zelenega mulča in semenskih mešanic bomo obnovili 61,8 ha prednostnih (3180*, 6210(*) in 6230*) in 12,3 ha neprednostnih habitatnih tipov (6410, 6420, 6430, 6510 in 62A0); skupaj torej 74,1 ha travnikov na sedmih območjih Natura 2000 (Notranjski trikotnik, Goričko, Julijske Alpe, Drava, Krimsko hribovje – Menišija, Ljubljansko barje, Škocjanski zatok). Na podlagi rezultatov bomo določili najprimernejšo metodo za obnovo posameznih habitatnih tipov.

Uspeh obnove bomo vrednotili preko treh kazalnikov: vegetacije, ptic in žuželk.

Oblikovanje ukrepov, ki bodo spodbujali obnovo travišč

Oblikovali bomo tri ukrepe, ki bodo spodbujali proizvodnjo avtohtonega semenskega materiala in obnovo travišč:

  1. proizvodnja zelenega mulča,
  2. proizvodnja semenskih mešanic in 
  3. obnova travnikov.

Vključeni bodo v nacionalni strateški načrt kmetijske politike po letu 2027.

Narejena bo tudi študija izvedljivosti, ki bo odgovorila na vprašanje, v kakšnem obsegu in pod kakšnimi pogoji so se kmetje pripravljeni vpisovati v te ukrepe.

Vzpostavitev spletnega portala naravovarstveno pomembnih travnikov

Vzpostavili bomo spletni portal naravovarstveno pomembnih travnikov s tarčnimi habitatnimi tipi, ki bo osnova za zaris georeferenciranega sloja za vpis ukrepov in ga bo mogoče uporabiti tudi za izboljšanje conacije območij Natura 2000. Spletni portal bo omogočal dodajanje novih parcel tudi po zaključku projekta.

Spletni portal bo služil tudi kot stična točka med proizvajalci semenskega materiala, njihovimi uporabniki, naravovarstvenimi in kmetijskimi deležniki ter nudil informacije za vse, ki kodo želeli obnoviti travišča s semeni avtohtonih rastlinskih vrst.

Ozaveščanje o pomembnosti vrstno bogatih travišč

Izvajali bomo številne izobraževalne aktivnosti, s katerimi bomo povečali ozaveščenost splošne javnosti o pomenu vrstno bogatih travišč za ohranjanje biodiverzitete in ekosistemskih storitev, kot so opraševanje, pridelava medu, zelišč in zdravilnih rastlin. Naš cilj je spodbuditi ljudi k ohranjanju že obstoječih naravovarstveno pomembnih travišč in k vzpostavitvi novih.