S koncem rastne sezone se zaključuje tudi prvo leto nabiranja semen za vzpostavitev semenske banke projekta LIFE FOR SEEDS. V intenzivnem in vremensko pestrem poletju so nas na travnikih razveseljevale nekatere redkejše vrste; naj tukaj omenimo tiste, ki so se nam zdele še posebej zanimive.

Na suhih travnikih s kukavičevkami so nas razveselile najdbe značilne vrste ekstenzivnih suhih travnikov – skalnega petoprstnika (Potentilla rupestris) na območjih Natura 2000 Marindol, Bela krajina in Goričko. Na Goričkem smo našli tudi gorski ovčin (Jasione montana), brstični kamnokreč (Saxifraga bulbifera) ter brstečo haljico (Petrorhagia prolifera), ki se vse pojavljajo predvsem na suhih, zakisanih in peščenih rastiščih. Na več travnikih, predvsem v Halozah in na Vrbini, smo opazili številne osebke kukavičevk iz rodu Ophrys; osjeliko mačje uho (Ophrys sphegodes), čmrljeliko mačje uho (Ophrys holosericea) in čebeljeliko mačje uho (Ophrys apifera).

Na enem izmed travnikov območja Natura 2000 Julijske Alpe, kjer habitatni tip suhih travnikov s kukavičevkami mestoma prehaja v bazična nizka barja, nas je razveselila najdba večjega števila sicer redke navadne mastnice (Pinguicula vulgaris), ki je ena od naravno prisotnih mesojedih rastlin pri nas.

Med travišči s prevladujočim navadnim volkom smo v območju Natura 2000 Smrekovško pogorje našli zelo redek, zavarovan in že skoraj izginul Kochov svišč (Gentiana acaulis). Po dolgotrajnem tarčnem iskanju odcvetelih rastlinic smo uspeli za našo semensko banko nabrati celo njegova semena.

Na volkovjih smo ponekod našli precej rastlin arnike (Arnica montana) in obloplodnega šaša (Carex pilulifera), na Pohorju pa med številnimi nabiralci borovnic tudi večjo populacijo panonskega svišča (Gentiana pannonica).

V skupini habitatnih tipov presihajočih jezer nas je na eni izmed donorskih površin na Planinskem polju prijetno presenetila najdba navadnega volka (Nardus stricta), navadne močvirnice (Epipactis palustris) in večjega števila rastlin redkega in spregledanega bolšjega šaša (Carex pulicaris).

Vse te vrste zaradi intenzifikacije rabe travnikov v Evropi izginjajo. Za potrebe uresničevanja enega od ciljev projekta, vzpostavljanja semenske banke, smo pridobili dovoljenje za nabiranje semen rastlin, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. Vsakršno poškodovanje in odnašanje zavarovanih rastlin oz. njihovih delov iz njihovega rastišča je sicer prepovedano.