Sodelavci na projektu LIFE FOR SEEDS s Kmetijskega inštituta Slovenije so aprila v reviji Acta Biologica Slovenica objavili pregledni članek o metodah obnove travnikov, kjer so enem mestu zbrane informacije o tej tematiki iz številnih raziskav po Evropi.

Članek obravnava predvsem primere obnove travnikov treh prioritetnih travniških habitatnih tipov, ki jih bomo obnavljali v okviru projekta LIFE FOR SEEDS, hkrati pa so v njem zajeti tudi primeri obnove nekaterih neprioritetnih travniških habitatnih tipov, ki bodo prav tako predmet obnove v tem projektu.

Članek uvodoma poda splošna dejstva o travnikih ter opiše, kakšne tipe travnikov poznamo, kakšen je njihov pomen, kateri dejavniki jih ogrožajo in kakšno je stanje travnikov v Sloveniji. Nato preide na samo obnovo travnikov z opisom metod in praktičnih primerov obnove travnikov. To poglavje vsebuje tudi obsežnejšo preglednico z navedbami prednosti in slabosti vsake izmed obravnavanih metod ter informacij, za katere tipe travnikov je določena metoda obnove uporabna.

Sledijo še poglavja o časovnici obnove travnikov, izboru ustreznih donorskih površin za obnovo, vplivu založenosti tal s hranili na obnovo travnikov ter upravljanju travnikov po njihovi obnovi. Tudi slednje poglavje vsebuje obsežnejšo preglednico, ki pa obravnava prednosti in slabosti obravnavanih načinov upravljanja travnikov po procesu obnove ter podatke o tem, za katere tipe travnikov je določen način upravljanja ustrezen. Na koncu sledijo še poglavje o ocenjevanju in primerjavi metod obnove travnikov ter zaključki z najbolj bistvenimi informacijami.